اهرم ها، کلاس سوم ابتدایی

بازدیدها: 5129

? اهرم ها
برای برداشتن یک لیوان آب نیروی کم و برای برداشتن یک جعبه سنگین نیروی بیشتری لازم است.
وقتی نیروی وارد شده کافی نیست می توان از گذاشتن چرخ زیر اجسام یا اهرم استفاده کرد.

اهرم :

میله یا هر وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه بتوان جسمی را بلند کرد
❄سه قسمت اصلی در یک اهرم وجود دارد :
1- قسمتی که جسم قرار دارد ( نیروی مقاوم)
2- قسمتی که نیرو را وارد می کنیم (نیروی محرک)
3 – تکیه گاه
اهرم براساس قرار گرفتن محل جسم و تکیه گاه چند نوع است ؟
1- اگر جسم به تکیه گاه نزدیک باشد نیروی کمی لازم است.
2- اگر جسم از تکیه گاه دور باشد نیروی زیاد لازم است.
3- اگر تکیه گاه وسط باشد.
هر چه فاصله نیروی محرک تا تکیه گاه کم باشد باید نیروی بیشتری وارد کنیم
هرچه فاصله نیروی محرک تا تکیه گاه بیشتر باشد نیروی کم تر وارد می کنیم و راحت تر جسم را بلند می کنیم .
اهرم ها برای جابجایی وسایل سنگین استفاده می شوند
و همیشه به شکل میله نیستند
در زندگی وسایل زیادی وجود دارد که مانند اهرم کار می کنن و به آسان تر شده کارها کمک می کنند.
اهرم براساس قرار گرفتن محل جسم و تکیه گاه چند نوع است ؟
1- اگر جسم به تکیه گاه نزدیک باشد نیروی کم لازم است
2- اگر جسم از تکیه گاه دور باشد نیروی زیاد لازم است .
3- اگر تکیه گاه وسط باشد
هر چه فاصله نیروی محرک تا تکیه گاه کم باشد باید نیروی بیشتری وارد کنیم
هرچه فاصله نیروی محرک تا تکیه گاه بیشتر باشد نیروی کم تر وارد می کنیم و راحت تر جسم را بلند می کنیم.
در اهرم :اگر نیرو به تکیه گاه نزدیکتر شود با نیروی بیشتری جسم به حرکت در می اید.
اگر جسم به تکیه گاه نزدیکتر شودبا نیروی کمتری جسم به حر کت در میا ید
نیروی محرک×فاصله ی محرک= نیروی مقاوم × فاصله ی مقام
همکاران به این قانون توجه کنند
?براساس محل قرار گرفتن تکیه گاه نیروی محرک ونیروی مقاوم سه نوع اهرم وجود دارد.

اهرم نوع اول:

در این در این نوع اهرم تیکه گاه بین جسم و نیرو محرک قرار دارد دراین نوع اهرم نیروی محرک و جسم (نیروی مقاوم)درخلاف جهت هم حرکت میکنند وقتی یک سمت اهرم بالا می آید سمت دیگر آن پایین می آید.
از اهرم نوع اول برای تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو استفاده می شود نکته مهم دراین نوع اهرم این است که هر چه مقدار بازو محرک بیشتر باشد به ما درافزایش نیروی ایجاد شده کمک خواهد کرد الاگلنگ، ترازو قیچی انبر دست دمباریک و دیلم از این نوع اهرم هستند.

اهرم نوع دوم:

جسم همیشه بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد .تکیه گاه در یکی از دو انتهای اهرم قرار داردونیروی مقاوم ومحرک در یک جهت حرکت میکنند مثل فرغون و کالسکه بچه ،فندق شکن،

اهرم نوع سوم:

در این اهرم ها تکیه گاه در یکی از دو انتهای اهرم قرار دارد.

Admin

Admin

با نوک انگشتانم آنقدر بر پیکره ی وب نگاره حک میکنم تا وب نگاره مثل سنگ نگاره های باستان ماندگار شود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *