دسته: جالب و خواندنی

0

شهوت پنهان

خداوند هیچ عملی را بدون اخلاص از ما قبول نخواهد کرد پس بکوشیم هیچ عملی را کوچک نشماریم و هر عبادت و کارخیری را خالصانه برای الله تعالی انجام دهیم .

0

قاطر و پالان

فقط می خواستم بدانی که برای خداوند ، دادن حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد … فقط ایمان و اعتقاد من و تو به خداست که فرق دارد.

0

تزکیه یا ترکیه

?گاهی یک نقطه مسیر زندگی آدمی را تغییر میدهد.??