برچسب: حد ترخص

0

مسافت شرعی

مقدار مسافت شرعی از زبان همه مراجع تقلید