برچسب: حکومت نیشابور

0

قاطر و پالان

فقط می خواستم بدانی که برای خداوند ، دادن حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد … فقط ایمان و اعتقاد من و تو به خداست که فرق دارد.