برچسب: علامه حلی

0

شکنجه سفید دانش آموزان

بسیاری از والدین غافلند که ناآگاهانه فرزندانشان را، با اجبار کردن آنها در بدست آوردن کسب مقام اول در علم و دانش و مهارت، “شکنجه سفید”، و از لذت های زندگی محروم می کنند….